Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Thẻ kho

Với bất kỳ mặt hàng nào thì lượng hàng hóa được lưu trong kho luôn được quan tâm kỹ lưỡng. Những giao dịch ảnh hưởng đến số lượng tồn kho của hàng hóa đều phải được ghi lại để có thể kiểm kê khi cần thiết. Vậy, thẻ kho của một mặt hàng có thể được hiểu là một chứng từ lưu trữ cái giao dịch ảnh hưởng đến lượng tồn kho của mặt hàng đó. Trong thẻ kho, những thông tin sau đây sẽ được hiển thị:

- Các phương thức giao dịch như bán hàng, chuyển hàng, nhập hàng, kiểm hàng để cân bằng kho.
- Mã số chứng tử để có thể kiểm chứng được giao dịch.
- Thời gian giao dịch được thực hiện.
- Giá vốn của hàng hóa.
- Số lượng hàng hóa trong giao dịch đó (số lượng nhập, xuất hay bán ra…)
- Tồn cuối của hàng hóa đó sau khi kết thúc giao dịch.

the kho

Thẻ kho của một mặt hàng trong phần mềm KiotViet

 

Xem thêm: Xem thẻ kho - tồn kho