Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Hàng dịch vụ

Là những hàng hóa phi vật chất ví dụ như: Tiền công ship hàng, phí phục vụ…Do đó, với những hàng dịch vụ sẽ không có số liệu liên quan đến tồn kho và định mức tồn khi bạn tạo một sản phẩm dịch vụ trong danh mục hàng hóa. Ngoài ra, do hàng dịch vụ là không đong đếm được, nên chúng cũng sẽ không có đơn vị tính khi được thêm mới.

 

Xem thêm: Phân loại hàng hóa