Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Báo cáo tài chính: kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong các báo cáo tài chính được dùng để thể hiện doanh thu và chi phí của cửa hàng trong từng thời điểm nhất định. Báo cáo chỉ ra từ doanh thu của cửa hàng, các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh cho đến lợi nhuận sau khi đã trừ hết các chi phí liên quan. Mục đích của báo cáo này là để giúp cho chủ cửa hàng theo dõi được hoạt động kinh doanh của cửa hàng, xem liệu rằng cửa hàng có đang sinh lời hay đang bị lỗ.

Bao cao tai chinh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của KiotViet.