Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Phiếu tạm

Phiếu tạm là một trạng thái của giao dịch đặt hàng hoặc nhập hàng trong hệ thống của KiotViet. Một giao dịch đặt hàng (hoặc nhập hàng) sẽ được lưu dưới dạng phiếu tạm khi giao dịch đó được hai bên nhất trí các điều khoản (số lượng hàng hóa, giá thành, thời hạn giao hàng…) nhưng chưa thực hiện giao hàng.

Với những giao dịch đã có đặt cọc tiền hoặc trả trước, thông tin phiếu tạm sẽ có thêm mục lịch sử thanh toán để cho thấy số tiền khách hàng đã thanh toán trước hoặc cửa hàng đã trả trước cho nhà cung cấp. Trạng thái của phiếu sẽ thay đổi khi người dùng chọn hoàn thành việc giao hàng hoặc xử lý đặt hàng trên cửa sổ bán hàng.

phieu tam

Ảnh: Đơn đặt hàng được lưu dưới trạng thái phiếu tạm