Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Báo cáo giá trị kho

Người chủ cửa hàng luôn cần biết trong kho của mình có những mặt hàng gì, giá trị bao nhiêu để có thể tổng kết và đưa ra các quyết định về xuất nhập hàng một cách hợp lý. Đó là lý do để báo cáo giá trị kho tồn tại. Ngoài thông tin tổng quan như tổng giá trị kho và tổng số lượng hàng hóa, các thông tin chi tiết cũng được liệt kê:

bao cao gia tri ton kho

- Tên hàng, mã hàng.
- Số lượng tồn trong kho (số âm nếu hàng không có nhưng vẫn được bán do chủ cửa hàng cho phép bán hàng khi hết tồn kho).
- Giá trị kho: số lượng tồn kho x giá vốn.
- Tỷ lệ: tỷ lệ giá trị của hàng hóa so với tổng giá trị kho.

 

Xem thêm: Báo cáo hàng hóa