Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Quản lý Khuyến mại 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý Khuyến mại 

I. Thiết lập tính năng

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2).

- Chọn tab Thiết lập tính năng (3) và tích chọn vào Sử dụng tính năng Khuyến mại (4)

- Để thiết lập Khuyến mại, kích vào Chi tiết trong phần Sử dụng tính năng Khuyến mại.

- Màn hình Sử dụng tính năng khuyến mại hiện ra như sau:

 • Tích chọn Áp dụng gộp chương trình khuyến mại cho phép áp dụng nhiều chương trình khuyến mại cùng lúc.
 • Kích Xong để về lại màn hình Thiết lập tính năng.

- Kích Lưu để hoàn tất thiết lập.

II. Quản lý khuyến mại

- Tính năng quản lý khuyến mại có thể TẠO và KIỂM SOÁT toàn bộ các chương trình khuyến mại của cửa hàng. Bạn có thể tạo chương trình khuyến mại mới, lựa chọn hình thức khuyến mại, xem các chương trình khuyến mại đang hoạt đông hoặc điều chỉnh khuyến mại.

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập, bạn chọn Quản lý khuyến mại

- Màn hình Chương trình khuyến mại được hiện ra như sau:

- Hệ thống mặc định hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại ở trạng thái đang được kích hoạt.

- Sử dụng bộ lọc khuyến mại theo các thông tin: Mã chương trình, tên chương trình, chi nhánh áp dụng hoặc trạng thái của khuyến mại

1. Xem khuyến mại

- Xem thông tin chi tiết của chương trình khuyến mại nào, kích vào chương trình khuyến mại đó, cửa sổ của chương trình khuyến mại sẽ được mở ra với đầy đủ thông tin chi tiết với 3 tab:

 • Tab 1: Thông tin: hiển thị các thông tin tổng quan như: mã chương trình khuyến mại, tên chương trình, thời gian áp dụng, trạng thái và ghi chú khuyến mại.

 • Tab 2: Điều kiện khuyến mại: hiển thị thông tin chi tiết về điều kiện được áp dụng khuyến mại và ưu đãi của chương trình.

 • Tab 3: Lịch sử khuyến mại: hiển thị thông tin về các giao dịch có sử dụng khuyến mại

- Cột Giá trị khuyến mại là giá trị được khuyến mại của từng hóa đơn gắn với mỗi chương trình khuyến mại tương ứng để có thể tổng kết hoặc so sánh với doanh thu của đơn hàng.

- Kích vào mã phiếu để xem chi tiết của giao dịch đó.

2. Thêm khuyến mại

- Tại màn hình Chương trình khuyến mại, kích vào nút + Chương trình khuyến mại.

- Màn hình Thêm mới chương trình khuyến mại hiện ra như sau:

- Nhập các thông tin cơ bản như: Mã chương trình (bỏ trống hệ thống sẽ sinh mã tự động), Tên chương trình (bắt buộc), Trạng thái (kích hoạt hoặc chưa áp dụng – bắt buộc) và Ghi chú thông tin.

- Sau đó, chuyển qua phần thiết lập các thông tin khuyến mại với 3 tab: Hình thức khuyến mại, Thời gian áp dụng, Phạm vi áp dụng.

 • Tab 1: Hình thức khuyến mại: Cho phép lựa chọn các hình thức khuyến mại khác nhau.

 • Tab 2: Thời gian áp dụng: Cho phép xác định thời gian áp dụng chương trình khuyến mại. Có thể lựa chọn áp dụng chương trình khuyến mại theo tháng, tuần hay theo dịp như sinh nhật của từng khách hàng, hoặc áp dụng theo giờ để chạy các chương trình Giờ vàng giảm giá…

Ở tab Thời gian áp dụng, lựa chọn các điều kiện và nhập:

 • Hiệu lực từ: Đây là khoảng thời gian chương trình khuyến mại có hiệu lực, có thể chọn cả giờ bắt đầu và giờ kết thúc chương trình.
 • Theo tháng: Lựa chọn cụ thể một số tháng được áp dụng khuyến mại trong thời gian khuyến mại còn hiệu lực (theo điều kiện 1). Nếu không áp dụng có thể không chọn.
 • Theo ngày: Nếu chương trình chỉ diễn ra vào một số ngày trong tháng, chọn ngày, hệ thống sẽ tự động thông báo có khuyến mại trên Hóa đơn (màn hình thu ngân) vào những ngày đó.
 • Áp dụng cho ngày/tuần/tháng sinh nhật của khách hàng: Khi chọn điều kiện này, khách hàng có sinh nhật trong khoảng thời gian áp dụng khuyến mại (điều kiện 1) sẽ được hưởng ưu đãi theo chương trình khuyến mại.
 • Theo thứ: Chọn các ngày trong tuần được áp dụng khuyến mại của tất cả các tuần hoặc 1 số tuần trong tháng
 • Theo giờ: Chọn giờ được áp dụng khuyến mại trong ngày. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 khung giờ trong ngày.
 • Không áp dụng: Chọn các ngày không áp dụng chương trình khuyến mại trong thời gian khuyến mại còn hiệu lực (theo điều kiện 1).
  • Lưu ý: Nếu có nhiều tiêu chí thời gian được chọn, hệ thống sẽ lấy theo điểm chung thỏa mãn tất cả các điều kiện lọc đã chọn.
 • Tab 3: Phạm vi áp dụng.

Cho phép lựa chọn phạm vi áp dụng theo từng chi nhánh hay cả hệ thống, áp dụng cho toàn bộ khách hàng hay từng nhóm riêng biệt.

Tại Phạm vi áp dụng, lựa chọn các điều điện để quy định phạm vi cho chương trình khuyến mại:

- Lựa chọn một, một số Chi nhánh nhất định được áp dụng, hoặc áp dụng Toàn hệ thống.

- Lựa chọn nhóm khách hàng được hưởng khuyến mại, hoặc áp dụng cho tất cả khách hàng.

- Sau đó kích Lưu để hoàn tất.

3. Cập nhật khuyến mại

- Hệ thống chỉ cho phép cập nhật khuyến mại khi chưa phát sinh giao dịch có khuyến mại.

- Từ màn hình Chương trình khuyến mại (danh sách các chương trình khuyến mại) thao tác như sau:

- Kích vào tên chương trình khuyến mại bất kỳ cần cập nhật.

- Bảng thông tin mở rộng hiện ra, kích chọn Cập nhật

- Cửa sổ thông tin Chương trình khuyến mại được mở ra.

- Nếu chương trình khuyến mại chưa phát sinh giao dịch có thể sửa được toàn bộ.

- Nếu chương trình khuyến mại đã phát sinh giao dịch thì có thể sửa một số thông tin nhưng không thay đổi được Hình thức khuyến mại.

 • Các thông tin có thể sửa được: Tên chương trình, Tình trạng, Thời gian áp dụng, Phạm vi áp dụng, Ghi chú.
 • Các thông tin không được phép sửa: Hình thức khuyến mại

- Sau đó kích Lưu để cập nhật. Hoặc kích Bỏ qua để hủy cập nhật.

4. Sao chép khuyến mại

- Từ màn hình Chương trình khuyến mại (danh sách các chương trình khuyến mại) thao tác như sau:

- Kích vào tên chương trình khuyến mại bất kỳ mà cần cập nhật.

- Bảng thông tin mở rộng hiện ra, kích chọn Sao chép

- Cửa sổ thông tin Chương tình khuyến mại được mở ra. Hệ thống cho phép người dùng tạo nhanh một chương trình khuyến mại tương tự và người dùng có thể tùy chỉnh.

- Hệ thống mặc định gợi ý chương trình khuyến mại ở trạng thái Chưa áp dụng, nếu muốn Kích hoạt ngay thì tích chọn lại trạng thái.

- Sau đó kích Lưu để sao chép hoặc kích Bỏ qua để hủy sao chép.

5. Xóa khuyến mại

- Từ màn hình Chương trình khuyến mại (danh sách các chương trình khuyến mại) thao tác như sau:

- Kích vào tên chương trình khuyến mại bất kỳ mà bạn cần xóa.

- Bảng thông tin mở rộng hiện ra, kích chọn Xóa.

- Hệ thống hiển thị cảnh báo: Bạn có chắc chắn muốn xóa hay không.

- Kích Đồng ý để xóa chương trình khuyến mại, hoặc chọn Bỏ qua để hủy xóa.

- Lưu ý: Chương trình khuyến mại chỉ xóa được khi chưa phát sinh giao dịch nào.

III. Các hình thức khuyến mại

- KiotViet hiện đang hỗ trợ 2 loại điều kiện để xây dựng chương trình khuyến mại là: Khuyến mại theo Đơn hàng và Khuyến mại theo Hàng hóa.

1. Khuyến mại theo đơn hàng

- Là xây dựng chương trình khuyến mại theo tổng tiền hàng khách mua hoặc số lượng khách của 1 đơn hàng.

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Đơn hàngRồi chọn các hình thức khuyến mại như: Giảm giá đơn hàng, Tặng món/quà, Tặng điểm.

- Sau đó, thực hiện thêm các điều kiện tương ứng với mỗi hình thức khuyến mại.

- Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ thêm tối đa 20 điều kiện cho 1 hình thức khuyến mại.

1.1. Giảm giá đơn hàng

- Là hình thức khuyến mại giảm giá đơn hàng theo tổng tiền hàng của hóa đơn đang giao dịch.

- Chọn Hình thức là Giảm giá đơn hàng

- Thực hiện nhập điều kiện số tiền hàng khách mua đạt mức nào đó hoặc số lượng khách trên 1 hóa đơn để được hưởng khuyến mại vào ô Từ. Nhập giá trị khuyến mại giảm giá đối với hóa đơn đó vào ô Giảm giá (có thể chọn giảm giá theo số tiền hoặc theo %).

- Ví dụ: Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên sẽ được giảm giá 30% trên đơn.

- Ví dụ: Nhóm từ 6 người trở lên, được giảm 20% trên đơn

- Trường hợp, cửa hàng áp dụng nhiều mức ưu đãi tương ứng với các mức giá trị mua hàng của khách, kích Thêm điều kiện để thêm các mức khuyến mại khác.

- Ví dụ:

 • Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên sẽ được giảm giá 10%;
 • Tổng tiền hàng từ 2.000.000đ trở lên sẽ được giảm 15%

1.2. Tặng món/quà theo đơn hàng

- Là hình thức khuyến mại tặng món/quà hóa theo tổng tiền hàng hoặc số lượng khách của đơn hàng đang phục vụ.

- Chọn Hình thức là Tặng món/quà

- Thực hiện nhập điều kiện số tiền hàng khách mua đạt mức nào đó hoặc số lượng khách trên 1 hóa đơn để được hưởng khuyến mại vào ô Từ.

- Nhập số lượng và chọn hàng được khuyến mại theo tên hàng hóa hoặc chọn nhóm hàng hóa. Hệ thống cho phép chọn nhiều hàng hóa khác nhau. Số lượng hàng được tặng là tổng số sản phẩm trong các hàng hóa được chọn.

- Ví dụ 1: Tổng tiền hàng từ 1.000.000đ trở lên sẽ được tặng 01 Trà đào hoặc 01 Trà chanh.

- Ví dụ 2: nhóm 5 người trở lên sẽ được tặng một mặt hàng bất kỳ trong nhóm đồ ăn nhanh

- Lưu ý: Nếu chọn Tất cả nhóm hàng thì toàn bộ hàng hóa của tất cả các nhóm sẽ được chọn.

1.3. Tặng điểm theo đơn hàng

- Là hình thức khuyến mại tặng điểm cho khách hàng theo tổng tiền hàng của đơn hàng đang phục vụ hoặc số lượng khách trên 1 hóa đơn

- Lưu ý: Để áp dụng hình thức khuyến mại này, gian hàng phải thiết lập sử dụng tính năng Tích điểm

- Chọn Hình thức là Tặng điểm

- Thực hiện thao tác thêm điều kiện và số lượng điểm được khuyến mại

- Ví dụ: Tổng tiền hàng từ 500.000đ trở lên sẽ được tặng thêm 5 điểm tích lũy

- Ví dụ: Nhóm từ 6 người trở lên sẽ dược nhân đôi số điểm tích lũy.

2. Khuyến mại theo hàng hóa

- Là xây dựng chương trình khuyến mại theo loại hàng hóa khách mua của 1 đơn hàng.

- Tại ô Khuyến mại theo, kích chọn Hàng hóa.

- Chọn một trong các hình thức khuyến mại sau: Mua hàng khuyến mại hàng, Mua hàng tặng điểm hoặc Giảm giá/ Đồng giá (theo SL mua)

- Nút tích Hàng khuyến mại/ Điểm tặng không nhân theo SL mua cho phép giới hạn không tăng số lượng hàng hóa/ điểm được ưu đãi theo cấp số nhân khi khách hàng mua nhiều hàng hóa trong điều kiện. Nút tích chỉ áp dụng với loại khuyến mại Mua hàng khuyến mại hàng và Mua hàng tặng điểm

- Ví dụ: Mua 05 kem mochi được giảm giá cho 01 kem merino. Khi mua 10 kem mochi thì vẫn chỉ được giảm giá cho 01 kem merino.

- Ví dụ: Mua 05 kem mochi được tặng 01 điểm. Khi mua 10 kem mochi thì vẫn chỉ được tặng 01 điểm.

- Sau đó, thực hiện thêm các điều kiện tương ứng với mỗi hình thức khuyến mại.

- Lưu ý: Với mỗi hình thức khuyến mại, hệ thống hỗ trợ thêm tối đa 20 điều kiện.

2.1. Mua hàng khuyến mại hàng

- Là hình thức khuyến mại khách mua số lượng hàng nhất định sẽ được khuyến mại các mặt hàng tiếp theo.

- Chọn Hình thức là Mua hàng khuyến mại hàng

- Thực hiện nhập điều kiện theo các bước sau: Chọn số lượng và Hàng/ Nhóm hàng mua (điều kiện). Sau đó, chọn giá trị Giảm giá, rồi chọn số lượng và Hàng/ Nhóm hàng được giảm giá (khuyến mại).

- Ví dụ: Mua 05 món hàng trong nhóm Đồ ăn nhanh được giảm giá 100% (được tặng) 01 Trà sữa.

- Lưu ý:

 • Có thể chọn loại hàng/nhóm hàng điều kiện trùng với loại hàng/nhóm hàng tặng.
 • Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này.

2.2. Mua hàng tặng điểm

- Là hình thức khuyến mại Khách mua số lượng hàng nhất định sẽ được tặng thêm điểm tích lũy.

- Chọn Hình thức là Mua hàng tặng điểm.

- Nút tích Điểm tặng không nhân theo SL mua cho phép giới hạn không tăng số lượng điểm được ưu đãi theo cấp số nhân khi khách hàng mua nhiều hàng hóa trong điều kiện.

- Thực hiện nhập điều kiện theo các bước sau:

 • Nhập số lượng hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua số lượng này)
 • Nhập loại hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này)
 • Nhập số lượng điểm/% điểm khách được tặng (khách được tặng số lượng điểm/% điểm này)
  • Nếu chọn Điểm: Khách sẽ được cộng thêm số điểm tích lũy
  • Nếu chọn %: Khách sẽ được tặng thêm % điểm của hàng mua.

- Ví dụ:

 • Mua 3 món hàng thuộc nhóm Đồ uống được tặng thêm 10 điểm tích lũy. Nếu thực tế khách mua 6 món hàng thì được tặng 20 điểm tích lũy

 • Hoặc khách mua 5 món hàng thuộc nhóm Đồ ăn được tặng thêm 20% điểm (số điểm của hàng mua)

- Lưu ý:

 • Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này.

2.3. Khuyến mại Giảm giá/ Đồng giá (theo SL mua)

- Là hình thức khuyến mại khi Khách mua càng nhiều thì càng được giảm giá tốt hoặc đồng giá hàng hóa trong cửa hàng.

- Chọn Hình thức là Giảm giá/ Đồng giá (theo SL mua).

- Thực hiện nhập điều kiện theo các bước sau:

 • Khi mua: Chọn loại hàng/nhóm hàng điều kiện (khách cần phải mua loại hàng này)
 • Nhập số lượng hàng điều kiện (khách cần phải mua từ số lượng này)
 • Giá bán khuyến mại/ giảm giá mà khách được hưởng.

- Ví dụ: Khách mua 2 Trà sữa trở lên được giảm giá hoặc có giá bán khác

- Lưu ý:

 • Có thể thêm tối đa 20 mức khuyến mại cho mỗi mặt hàng/nhóm hàng (hay còn gọi là 20 lựa chọn Thêm dòng)
 • Có thể thêm tối đa 20 Điều kiện cho khuyến mại này.

IV. Áp dụng chương trình khuyến mại

- Khi giá trị đơn hàng hoặc hàng hóa khách mua đủ điều kiện của một hoặc nhiều chương trình khuyến mại thì hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng Hộp quà để cảnh báo hóa đơn hoặc hàng hóa này được phép áp dụng chương trình khuyến mại.

Khuyến mại trên hàng hóa: Hàng hóa trong đơn hàng đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mại theo hàng hóa.

- Khuyến mại trên đơn hàng: Tổng tiền hàng của đơn hàng đủ điều kiện áp dùng chương trình khuyến mại theo đơn hàng.

1. Đơn hàng

1.1. Khuyến mại theo đơn hàng

- Để áp dụng các chương trình khuyến mại theo đơn hàng, bạn kích vào biểu tượng hộp quà trong phần Tổng tiền hàng (nếu đơn hàng đủ điều kiện của một chương trình khuyến mại nào đó)

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại trên đơn hàng hợp lệ.

- Bạn tích chọn vào chương trình khuyến mại. Sau đó, chọn ưu đãi của chương trình (nếu có).

- Nếu bạn nhập quá số lượng ưu đãi cho phép của chương trình thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép nhập.

- Sau khi chọn xong, bạn kích Áp dụng để hoàn tất.

- Thông tin ưu đãi hoặc sản phẩm ưu đãi được áp dụng sẽ hiển thị như sau:

 • Với khuyến mại hóa đơn giảm giá đơn hàng:

 • Với khuyến mại tặng món/ quà theo đơn hàng:

 • Với khuyến mại tặng điểm theo đơn hàng:

1.2. Khuyến mại theo hàng hóa

1.2.1. Mua hàng khuyến mại hàng

- Tại màn hình thu ngân, bạn chọn món hàng bán. Đối với các sản phẩm có khuyến mại sẽ có biểu tượng hình gói quà bên cạnh. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình khuyến mại.

- Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra:

- Bạn thực hiện tích chọn áp dụng khuyến mại sau đó chọn hàng hóa được áp dụng giảm giá.

- Màn hình chọn hàng khuyến mại hiện ra. Bạn kích chọn hàng hóa khuyến mại. Sau đó kích Áp dụng

- Các sản phẩm vừa chọn sẽ được đưa vào màn hình chọn khuyến mại.

- Tại đây, bạn thực hiện nhập số lượng của món hàng vừa chọn.

- Hệ thống không cho phép bạn chọn số lượng món hàng vượt quá số lượng quy định của chương trình khuyến mại. Nếu bạn chọn quá thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.

- Bạn có thể loại bỏ món hàng ưu đãi đã chọn bằng các kích vào biểu tượng X tại sản phẩm đó.

- Sau khi chọn xong hàng hóa được khuyến mại giảm giá. Bạn kích Áp dụng.

- Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình khuyến mại vừa áp dụng. Đồng thời sản phẩm khuyến mại được hiển thị ngay phía dưới sản phẩm điều kiện.

- Giá bán của sản phẩm khuyến mại là giá sau khi đã giảm theo chương trình vừa áp dụng.

1.2.2. Khuyến mại Mua hàng tặng điểm

- Đối với hình thức khuyến mại mua hàng tặng điểm, bạn phải chọn khách hàng trước thì mới áp dụng được khuyến mại này.

- Khi bạn chọn sản phẩm có khuyến mại tặng điểm thì hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng hình gói quà bên cạnh sản phẩm đó. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình khuyến mại.

- Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra

- Bạn thực hiện tích chọn khuyến mại mà khách chọn. Sau đó, kích Áp dụng.

- Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình khuyến mại vừa áp dụng.

1.2.3. Khuyến mại Giảm giá/ Đồng giá (theo SL mua)

- Tại màn hình Thu ngân, bạn chọn món hàng bán. Đối với các sản phẩm có khuyến mại sẽ có biểu tượng hình gói quà bên cạnh. Bạn kích vào biểu tượng gói quà để chọn chương trình khuyến mại.

- Màn hình danh sách các chương trình khuyến mại hợp lệ hiện ra

- Bạn thực hiện tích chọn khuyến mại mà khách chọn. Sau đó, kích Áp dụng.

- Khi áp dụng khuyến mại thì biểu tượng hộp quà được mở kèm theo thông tin chương trình khuyến mại vừa áp dụng.

- Lúc này giá bán của sản phẩm được tính theo ưu đãi của chương trình khuyến mại.

1.3. Xử lý chương trình khuyến mại sau khi đã báo bếp

- Chương trình khuyến mại sau khi đã báo bếp sẽ không tự động đặt lại và mất đi, ngay cả khi chương trình khuyến mại đó không còn hợp lệ nữa. Để bỏ áp dụng chương trình khuyến mại, bạn kích vào [x] ở tên chương trình khuyến mại đã áp dụng (1) -> kích Đồng ý để xác nhận xóa (2)

1.4. Xóa hàng đã áp dụng khuyến mại giảm giá/tặng hàng khác

- Khi xóa hàng đã áp dụng khuyến mại giảm giá/ tặng hàng khác, hệ thông sẽ xóa hàng khuyến mại đi kèm. Việc xóa này chỉ được thông báo đến bếp khi người dùng kích Thông báo

- Thao tác cụ thể như sau:

 • Bạn kích vào [x] ở tên hàng áp dụng khuyến mại (1)

 • Chọn Chấp nhận để giảm/ hủy món (2)

 • Chọn Đồng ý để chắc chắn hủy hàng khuyến mại đi kèm (3)

 • Kích Thông báo để lưu thay đổi và đồng bộ trên toàn hệ thống (4)

2. Trả hàng

- Hệ thống không hỗ trợ trả hàng trên hóa đơn có áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mại nào.

3. Xem thông tin hóa đơn có áp dụng khuyến mại

3.1. Đối với hóa đơn có hàng hóa áp dụng khuyến mại

- Giá bán của hàng hóa được hưởng khuyến mại được hiển thị trong phần chi tiết hóa đơn.

- Ngoài ra, thông tin của chương trình khuyến mại cũng được hiển thị rõ ràng ngay bên dưới phần thông tin hàng hóa.

3.2. Đối với hóa đơn áp dụng khuyến mại Giảm giá hóa đơn

- Hệ thống hiển thị phần thông tin khuyến mại giảm giá hóa đơn ngay dưới phần tổng tiền hàng và thông tin chi tiết của chương trình khuyến mại được hiển thị dưới phần thông tin hàng hóa. Chú ý là giá trị giảm giá này bao gồm cả giảm giá theo khuyến mại áp dụng và các loại giảm giá theo nhóm khách hàng hoặc giảm giá khác trên hóa đơn.

3.3. Đối với hóa đơn có áp dụng khuyến mại Tặng điểm

- Thông tin của chương trình khuyến mại tặng điểm được hiển thị dưới phần thông tin hàng hóa.

V. Phân quyền

Đối với tính năng quản lý khuyến mại, hệ thống hỗ trợ 4 loại phân quyền người dùng là: Xem danh sách, Thêm mới, Cập nhật và Xóa

1. Xem Danh sách

- Với phân quyền này, người dùng chỉ có thể xem thông tin của chương trình khuyến mại mà không thể thao tác thay đổi thông tin khuyến mại được.

2. Thêm mới

- Với phân quyền này, người dùng có thể thêm mới chương trình khuyến mại

3. Cập nhật

- Phân quyền này cho phép người dùng chỉnh sửa hoặc cập nhật lại thông tin của chương trình khuyến mại đã tạo.

4. Xóa

- Phần quyền này cho phép người dùng có thể xóa chương trình khuyến mại đã tạo.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Quản lý Khuyến mại.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 30/10/2018