Quản lý chi phí nhập hàng

Lập phiếu thu/chi

Để lập phiếu thu tiền mặt hoặc thu tiền chuyển khoàn ngân hàng, bạn chọn nút + Lập phiếu thu:

lap phieu thu chi

Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu thu cần điền như sau:

lap phieu thu

- Mã phiếu: Do bạn tự đặt hoặc hệ thống tự động đặt nếu để trống

- Thời gian lập phiếu.

- Loại thu: nếu loại thu chưa có trong danh sách, bạn có thể thêm loại thu bằng cách ấn nút + để thêm loại thu.

- Người nộp: bạn nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách hoặc ấn nút + để thêm người nộp

- Giá trị phiếu thu.

- Lý do nộp: Lý do phát sinh khoản tiền thu này.

- Hạch toán vào kết quả kinh doanh: click chọn ô này nếu bạn muốn khoản thu được tính vào hoạt động kinh doanh của bạn và ngược lại.

Với phiếu chi, bạn cũng thao tác tương tự.