Quản lý chi phí nhập hàng

Nhập hàng hóa từ file Excel

Hệ thống hỗ trợ bạn thêm nhiều hàng hóa từ file Excel. Tính năng này đặc biệt phù hợp khi khởi tạo hàng hóa với các cửa hàng có nhiều mặt hàng. Việc nhập thông tin đồng bộ giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót cho toàn bộ quá trình nhập liệu của bạn

- Nhập thông tin cho file dữ liệu theo mẫu hệ thống cung cấp

- Bạn vào menu Danh mục, chọn Hàng hóa, nhấn nút Import.

import hang hoa

 

- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau:

import file hang hoa

- Bạn chọn một trong hai lựa chọn:

+ Cập nhật thông tin hàng hóa không bao gồm Tồn kho: Khi đó tất cả các thông tin liên quan tới hàng hóa trong file excel sẽ được cập nhật vào hệ thống trừ tồn kho không thay đổi. Hệ thống sẽ không phát sinh phiếu kiểm kho tự động cho những mặt hàng được nhập

+ Cập nhật tất cả Thông tin & Tồn kho hàng hóa: Tất cả các thông tin liên quan tới hàng hóa trong file excel sẽ được cập nhật vào hệ thống, tồn kho của hàng hóa cũng lấy theo số liệu có trong file excel. Hệ thống sẽ tự phát sinh phiếu kiểm  kho tự động cho các mặt hàng, và các phiếu kiểm kho này không thể bị xóa.

- Nhấn nút Chọn file dữ liệu, chọn đường dẫn tới file dữ liệu

- Nhấn nút Tải file để thực hiện import hàng hóa

Lưu ý:

Bạn tải file dữ liệu mẫu bằng cách nhấn vào đường link Tải về file mẫu.

Nội dung file dữ liệu nhập theo chuẩn sau

file mau

- Mã hàng: Mã hàng nếu không nhập, hệ thống sẽ tự động sinh mã. Nếu mã hàng đã tồn tại, hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin cho mã hàng đó.

- Tên hàng

- Nhóm hàng: Tên nhóm hàng của hàng hóa đó. Nếu nhóm hàng đó có nhiều cấp, bạn dùng dấu >> để ngăn cách.

Ví dụ Đồ uống>>Sữa

- Loại hàng: Chọn một trong hai nhóm hàng: Hàng nhập về, Hàng dịch vụ

- Giá bán

- Giá vốn

- Tồn kho

- Tồn nhỏ nhất

- Tồn lớn nhất

- ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa (nếu có)

- Mã ĐVT cơ bản: Mã hàng hóa gắn với đơn vị tính cơ bản

- Quy đổi: Quy đổi giữa đơn vị tính của hàng hóa với đơn vị tính cơ bản

- Thuộc tính: Các thuộc tính ngăn cách với nhau bởi dấu |, giá trị và tên thuộc tính ngăn cách nhau bởi dấu :

- Mã HH liên quan: Trong trường hợp bạn muốn nhìn thấy các sản phẩm liên quan khi tìm kiếm, bạn chỉ cần điền mã hàng hóa liên quan.

Mẹo nhỏ: Trong trường hợp hàng hóa của bạn có nhiều thông tin, bạn đang bối rối không biết cách nhập dữ liệu vào file import như thế nào, bạn nên tự tạo vài sản phẩm, sau đó chọn chức năng Xuất file để có thể làm tương tự.

Xuất danh sách hàng hóa ra file Excel

Hệ thống cho phép bạn xuất toàn bộ dữ liệu hàng hóa cùng các thông tin liên quan ra file excel. Bạn có thể chỉnh sửa trên file dữ liệu được xuất ra, sau đó import dữ liệu trở lại hệ thống để cập nhật đồng bộ các thông tin vừa chỉnh sửa

Để xuất danh sách hàng hóa ra file Excel bạn làm như sau:

- Vào Hàng hóa, chọn Danh mục, Nhấn nút Xuất file

xuat file hang hoa

Hệ thống sẽ tự động xuất ra file bao gồm danh sách các hàng hóa giống như danh sách hiển thị trên màn hình.